عنوان  راهنمای فرآیندهای آموزشی  فرم مربوطه
  حذف اضطراری     
راهنمای درخواست بازگشت به تحصیل     دریافت از کمسیون
  راهنمای درخواست حذف پزشکی    فاقد فرم
  راهنمای درخواست مرخصی تحصیلی  
 راهنمای انجام حذف و اضافه در گلستان     فاقد فرم
 راهنمای پیشخوان خدمت    فاقد فرم
تغییر شیوه آموزشی به پژوهشی فاقد فرم
تعیین عنوان پایان نامه  فاقد فرم