عنوان  راهنمای فرآیندهای آموزشی  فرم مربوطه
  حذف اضطراری     
راهنمای درخواست بازگشت به تحصیل     دریافت از کمسیون
  راهنمای درخواست حذف پزشکی    
  راهنمای درخواست مرخصی تحصیلی  
 راهنمای انجام حذف و اضافه در گلستان     فاقد فرم
 راهنمای پیشخوان خدمت    فاقد فرم
تغییر شیوه آموزشی به پژوهشی فاقد فرم
تعیین عنوان پایان نامه 
آیین نامه اجرایی کارشناسی ارشد فاقد فرم 
ارسال پستی مدارک تحصیلی فاقد فرم 
نمودار گردشکار در کمیسیون موارد خاص