ترم تحصیلی 97/6/31 الی 97/11/7
ثبت نام اصلی 97/6/25 الی 97/6/27
 کلاس ها 97/6/31 الی 97/10/21
حذف و اضافه 97/7/14 الی 97/7/15
ثبت نام مقدماتی۳۹۷۲ 97/10/8 الی 97/10/9
درخواست حذف اضطراری 97/7/16 الی 97/10/3
ارزشیابی اساتید 97/10/4 الی 97/10/14
امتحانات  97/10/22 الی 97/11/7