ترم تحصیلی 97/11/21 الی 98/4/9
ثبت نام اصلی 97/11/15 الی 97/11/17
 کلاس ها 97/11/21 الی 98/3/24
حذف و اضافه 97/12/4 الی 97/12/5
درخواست حذف اضطراری 97/12/6 الی 98/3/1
ارزشیابی اساتید 98/3/8 الی 98/3/20
امتحانات  98/3/25 الی 98/4/9