تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401  
ترم تحصیلی 1401/11/16 الی 1402/04/04
ثبت نام اصلی 1401/11/12 الی 1401/11/10
 کلاس ها 1402/03/19 الی 1401/11/16
حذف و اضافه 1401/12/02 الی 1401/12/01
درخواست حذف اضطراری 1402/02/27 الی 1401/12/06
ارزشیابی اساتید 1402/03/16 الی 1402/03/03
امتحانات  1402/04/04 الی 1402/03/20