ترم تحصیلی 00/06/27 الی 00/11/03
ثبت نام اصلی 00/06/15 الی 00/06/13
 کلاس ها 00/06/27 الی 00/10/17
حذف و اضافه 00/07/10 الی 00/07/11
درخواست حذف اضطراری 00/07/17 الی 00/09/24
ارزشیابی اساتید 00/10/01 الی 00/10/14
امتحانات  00/10/18 الی 00/11/03