تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401  
ترم تحصیلی 1402/07/01 الی 1402/11/08
ثبت نام اصلی 1401/06/22 الی 1401/06/20
 کلاس ها 1402/10/22 الی 1401/07/01
حذف و اضافه 1401/07/16 الی 1401/07/15
درخواست حذف اضطراری 1402/09/28 الی 1401/07/22
ارزشیابی اساتید 1402/03/16 الی 1402/03/03
امتحانات  1402/10/20 الی 1402/10/09