ترم تحصیلی 99/11/18 الی 00/04/06
ثبت نام اصلی 99/11/13 الی 99/11/15
 کلاس ها 99/11/18 الی 00/03/21
حذف و اضافه 99/12/02 الی 99/12/03
درخواست حذف اضطراری 99/12/05 الی 00/02/29
ارزشیابی اساتید 00/03/05 الی 00/03/19
امتحانات  00/03/22 الی 00/04/06