ترم تحصیلی 1401/06/27 الی 1401/11/02
ثبت نام اصلی 1401/06/14 الی 1401/06/12
 کلاس ها 1401/10/16 الی 1401/06/27
حذف و اضافه 1401/07/10 الی 1401/07/09
درخواست حذف اضطراری 1401/09/23 الی 1401/07/16
ارزشیابی اساتید 1401/10/13 الی 1401/09/30
امتحانات  1401/11/02 الی 1401/10/17