مسئول دفتر رئیس

نام و نام خانوادگی:

پست سازمانی:

شماره تماس:

خانم فاطمه یدک یراقی

مسئول دفتر

۸۴۰۶۴۲۷۰