معرفی مدیر

نام و نام خانوادگی: دکتر محمد هادی زاهدی

مرتبه علمی:استاد یار

گروه آموزشی: کامپیوتر- نرم افزار