معرفی رئیس

نام و نام خانوادگی: دکتر فرید خوش الحان

مرتبه علمی:استادیار

گروه آموزشی: مهندسی صنایع