پذیرش

در حال حاضر این مرکز، از دو کانال کنکور سراسری و آزمون فراگیر ویژه شاغلین، دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد.