پذیرش

در حال حاضر این مرکز، از کنکور سراسری، دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد.