جلسه دفاع از پایان نامه سه نفر از دانشجویان پژوهش محور مرکز آموزش الکترونیکی به شرح زیر برگزار می شود:
۱- نام دانشجو: شادی دخانچی
   موضوع: تجزیه و تحلیل رویکردیی برای تحمل پذیری خطای مبتني بر الگوريتم در سيستم هاي محاسباتي با استفاده از کد هاي کانولوشن
   استاد راهنما: دکتر حجت اله حمیدی
۲- نام دانشجو: سمیه کرد
   بررسی تاثیر عنصر نادر خاکی اربیم (Er) و عملیات حرارتی بر زیرساختار و خواص مکانیکی آلياژ Al-Zn-Mg-Cu
   استاد راهنما: دکتر سید محمد حسین سیادتی
۳- نام دانشجو: زکیه افروزه
   موضوع: ارائه چارچوبی برای ارزیابی شبکه های اجتماعی از چشم انداز فضای مجازی پاک
   استاد راهنما: دکتر منیره حسینی