Images-loading

REGISTER COURSES

Price : free
Book the course
Bookings are disabled.

مهندسی عمران- محیط زیست

مهندسی محیط زیست عبارت از کاربرد مجموعه‌ای از علوم و فنون مهندسی در رابطه با مطالعه و ارزیابی شرایط و بهبود و بهسازی محیط زیست می‌باشد. این علوم و فنون در امور اجرائی و ساختمانی در زمینه طرحهای عمرانی زیر بنائی، شهری، صنعتی و مسکونی کاربرد دارند. تخریب محیط‌های طبیعی و افزایش درصد آلودگیهای مختلف ناشی از اجرای طرحهای زیر بنائی و صنعتی بخصوص در نواحی شهری و روستائی و به مخاطره انداختن منابع طبیعی و انسانی از مسائلی است که در کاربرد مهندسی محیط زیست در هر طرح عمرانی مورد توجه می‌باشد.

سیلابس درسی

دوره کارشناسی ارشد یکی از دوره های آموزشی و پژوهشی آموزش عالی است. این دوره، شامل تعدادی دروس نظری، کاربردی، آزمایشگاهی و برنامه تحقیقاتی جهت افزایش اطلاعات متخصصان مهندسی عمران می باشد که زمینه کافی جهت درک و توسعه آنچه در مرز های فن و اجرا در این رشته در زمان حال می گذرد را فراهم می آورد. هدف آن تربیت افرادی است که توانایی لازم جهت طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های تخصصی در زمینه گرایش مربوطه را داشته باشند. ضمناً دانش آموختگان این دوره توان تحقیقاتی کافی جهت حل مسائلی را که در زمینه حرفة خود با آن مواجه می شوند را دارا هستند.

دوره کارشناسی ارشد عمران متشکل از گرایش های زیر است:

سازه

ژئوتکنیک

زلزله

مهندسی و مدیریت ساخت

راه و ترابری

حمل و نقل

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

مهندسی محیط زیست

 

از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد عمران انتظار می رود در طرح های عمرانی مهم کشور نقش بسیار موثر داشته و ضمن اشراف بر کلیه روش های علمی و فنی طرح و اجرای پروژه ها، بتواند بهترین گزینه موجود طراحی و اجرا را انتخاب و پروژه های عمرانی را در بهترین کیفیت طراحی و اجرا نماید.

تعداد واحدهای درسی و پژوهشی این دوره ۳۲ واحد به شرح زیر می باشد:

- دروس تخصصی اجباری: ۱۲ واحد

 - دروس اختیاری: ۱۲ واحد

- سمینار و روش تحقیق: ۲ واحد

 - پایان نامه: 6 واحد

 

دروس اجباری:

1-مبانی انتقال و انتشار و مدل سازی آلاینده ها (3واحد)

2- اصول مهندسی تصویه آب و فاضلاب (3واحد)

3- گذراندن دو درس از سه درس زیر: (3واحد)

            اصول مهندسی و مدیریت پسماند

            اصول مهندسی آلودگی هوا

            توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست

 

دروس اختیاری (2یا3 واحدی می باشند)

 

 

مجموعه الف

مجموعه ب

مجموعه ج

مجموعه د

مجموعه هـ

مجموعه و

ردیف

مبانی ریاضی و محاسباتی

منابع آب

سطحی و زیر زمینی)

آب و فاضلاب

خاک و پسماند

هوا و صدا

مدیریت محیط زیست

1

روش های عددی در مهندسی محیط زیست

مدیریت کیفی منابع آب

اب و فاضلاب پیشرفته

ژئوتکنیک زیست محیطی

سنجش، پایش و ارزیابی آلودگی هوا

شناخت برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

2

ریاضیات عالی مهندسی

مهندسی محیط زیست دریایی

طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

طراحی مدفن زباله و سد های باطله

مدلسازی جریان و آلودگی هوا

ارزیابی اثرات محیط زیست محیطی طرحهای عمرانی

3

آمار و احتمالات پیشرفته

مدلسازی آلودگی آبهای زیرزمینی

طراحی شبکه های اب و فاضلاب

آلودگی خاک و پاکسازی آن

الودگی صوتی و کنترل آن

مبانی طراحی توسعه پایدار

4

محاسبات نرم (سیستم های هوشمند)

مدلسازی آلودگی آبهای سطحی (سد – رودخانه – دریا)

مدیریت کیفی منابع آب

پردازش و بازیافت پسماند (مواد زائد جامد)

تغییر اقلیم و هواشناسی

 

5

هیدروانفورماتیک

هیدرولیک پیشرفته

آزمایشگاه محیط زیست (1واحد)

 

کنترل نشر آلاینده ها از منابع ساکن و متحرک

 

6

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران و آزمایشگاه

هیدرولوژی پیشرفته

طراحی شبکه های آب و فاضلاب پیشرفته

 

 

 

7

 

 

ازمایشگاه محیط زیست(1واحد)