كنفرانس يادگيري و یاددهی الكترونيكي با هدف ترويج و توسعه يادگيري و یاددهی الكترونيكي در نهادهاي آموزشي، فراهم آوردن شرایط مناسب برای عرضه یافته‌های پژوهشی متخصصان در حوزه آموزش باز و از دور و بهره گيري از آخرين دستاوردهاي علمي و آموزشی و پژوهشي درايران برگزار می شود. تاکنون چهارده دوره کنفرانس در دانشگاه های سطح بالا کشور برگزار شده است که به شرح زیر می باشند. نخستین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه زنجان (آذر ۱۳۸۵) دومین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه سیستان و بلوچستان (آذر ۱۳۸۶) سومین کنفرانس یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی (دی ۱۳۸۷) چهارمین کنفرانس ملّی و اولین کنفرانس بین المللی یادگیری وآموزش الکترونیکی: دانشگاه علم و صنعت ایران (آذر ۱۳۸۸) پنجمین کنفرانس ملّی و دومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (آذر ۱۳۸۹) ششمین کنفرانس ملّی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه تهران (بهمن ۱۳۹۰) هفتمین کنفرانس ملّی و چهارمین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی: دانشگاه شیراز (بهمن ۱۳۹۱) هشتمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (بهمن ۱۳۹۲) نهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه خوارزمی (اسفند ۱۳۹۳) دهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (اسفند ۱۳۹۴) یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه پیام نور (بهمن ۱۳۹۵) دوازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی: دانشگاه تهران (بهمن ۱۳۹۶) سیزدهمین کنفرانس ملی و هفتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی (اسفند ۱۳۹۷) چهاردهمین کنفرانس ملی و هشتمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی: موسسه آموزش عالی الکترونیکی مهر البرز (اسفند ۱۳۹۹) درسال تحصيلي ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ با توجه به شيوع بيماري كوويد ۱۹ دركشور و توسعه آموزش مجازي در دانشگاه ها و نهادهاي آموزشی، دانشگاه کردستان ميزبان پانزدهمين كنفرانس ملی و نهمین کنفرانس بین المللی یادگیری و یاددهی الکترونیکی باشد.