به اطلاع دانشجویان آموزش الکترونیکی می رساند انتخاب واحد این دانشجویان در ترم اول توسط آموزش انجام خواهد شد.

 

سایر دانشجویان دانشگاه به اطلاعیه های دانشکده خود در این خصوص توجه کنند.