دکتر خاکي صديق معاون آموزشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري در نامه اي به دانشگاه هاي کشور، خواستار مشارکت دانشگاهيان در همایش ملی «همایش ملی تبادل تجربیات دانشگاهها و مراکز آموزشی در اجرای آموزش الکترونیکی در بحران کووید 19» ، بمنظور انتقال تجربيات آموزشي در دوران کرونا شد.

 

دانلود متن بخشنامه