به اطلاع دانشجویان می رساند حذف و اضافه و انتخاب واحد در روز های سه شنبه و چهارشنبه 13 و 14 اسفند ماه مجددا امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است تغییرات صورت گرفته در زمان حذف و اضافه از روز شنبه 17 اسفند در سامانه آموزش الکترونیکی اعمال می شود.