به اطلاع دانشجویان جدید الورود که ثبت نام حضوری آنها تکمیل شده و کارت موقت دانشجویی دریافت نموده اند می رساند، انتخاب واحد های ترم اول ایشان بصورت خودکار توسط کارشناسان آموزش ثبت خواهد شد. همچنین اطلاعات مربوط به دسترسی ورود به  سامانه آموزش الکترونیکی و سایر اطلاعات مربوط، روز یکشنبه  مورخ 98/7/7 ساعت 15 در قالب یک اطلاعیه جامع در همین سایت اعلام می گردد.