امکان درخواست صدور مدارک تحصیلی بصورت الکترونیکی و دریافت پستی آن در پیشخوان خدمت سیستم گلستان راه اندازی گردید