دانشجویانی که متقاضی خوابگاه در ایام امتحانات هستند می توانند درخواست خود را با ذکر روزهای مورد نظر و تلفن همراه و شماره دانشجویی خود تا پایان وقت اداری چهارشنبه مورخ 98/3/8 در صفحه ارتباط با کارشناس آموزش خود اعلام نمایند.