به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند زمان شروع کلاس های نیمسال 3972 پس از زمان حذف و اضافه خواهد بود. بدیهی است جلسات برگزار نشده ما بین زمان ثبت نام تا حذف و اضافه در طول ترم جایگزین خواهد شد.