دانشجویان گرامی جهت دریافت اصل کارت دانشجویی خود می توانند در ساعات اداری با در دست داشتن کارت موقت دانشجویی خود به مرکز آموزش الکترونیکی مراجعه نمایند.