به اطلاع می رساند، دانشجویان گرامی ورودی 97 می توانند در ساعات اداری با مراجعه به مرکز آموزش های الکترونیکی یک نسخه رونوشت نامه ارسالی دانشگاه به نظام وظیفه با موضوع معافیت تحصیلی دانشجویان را جهت پیگیری از مراکز پلیس +10 دریافت نمایند.