بنا بر اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه از تاریخ 1397/05/01 تا 1397/05/31 انجام خدمات حضوری امکان پذیر نمی باشد.