بدینوسیله متن مصوبه شورای آموزشی دانشگاه در خصوص افزایش ظرفیت تغییر شیوه آموزش محور به آموزشي پژوهشي اعلام مي گردد.