کلیه دانشجویان ورودی نیم سال دوم سال ۹۶ می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی موقت خود جهت دریافت کارت دانشجویي اصلي در ساعات اداري به مرکز آموزش الکترونيکي دانشگاه مراجعه نمايند.