قابل توجه دانشجویان گرامی مرکز آموزش الکترونیکی

امتحانات نوبت بعد از ظهر روز 25 دیماه از ساعت 14 آغاز می گردد