قابل توجه دانشجویان گرامی مرکز آموزش الکترونیکی

بنابر مصوبه هیئت رییسه دانشگاه و تصمیم شورای آموزشی دانشگاه کلیه امتحانات دانشگاه در روز شنبه 24 دیماه بر قرار بوده و دانشجویان موظف هستند در ساعات اعلام شده در جلسه آزمون حضور یابند.