قابل توجه دانشجویان گرامی مرکز آموزش الکترونیکی

با توجه به حضور همکاران این مرکز در جلسات آزمون خواهشمند است در صورت نیاز به پیگیری

امور آموزشی تنها ما بین ساعات 8 الی 11 مراجعه نمایید.