دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۹۶/۵/۳
English
 
هيات علمي
    دكتر محمدهادي زاهدي
    استاديار دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي
 
    تحصيلات:
    كارشناسي: دانشگاه شهيد باهنر كرمان- مهندسي كامپيوتر-1383
    كارشناسي ارشد: دانشگاه فردوسي مشهد-مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار-1386
    دكتري: دانشگاه فردوسي مشهد-مهندسي كامپيوتر-گرايش نرم افزار -1392
    فرصت مطالعاتي: استراليا-دانشگاه سيدني- دانشكده فناوري اطلاعات-1390
    زمينه هاي تحقيقاتي:
    استراتژيهاي تست نرم افزار
    وب معنايي
    محاسبات نرم
    پردازش زبان طبيعي
    تماس:
    سازمان مركزي دانشگاه - مركز آموزشهاي آزاد و الكترونيكي
   آدرس : تهران- ميرداماد غربي - پلاك ۴۷۰ ، كد پستي : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹
   صندوق پستي: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵
 تلفن: 84064272-21-98
   پست الكترونيك: zahedi(at)kntu.ac.ir
1393/07/20 تاریخ
آدرس: تهران - میرداماد غربی - پلاک 470 طبقه دوم- مرکز آموزش الکترونیکی صندوق پستی 15875-4416